Site logo


Rasterimuotoisia kartta-aineistoja.

Ajantasakaava

Asemakaavat ovat pohjakartalle piirrettyjä, maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavoissa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus kaavamääräyksineen ja -merkintöineen. Lainvoimaiset asemakaavat on yhdistetty yhdeksi aineistoksi, joka kuvaa kaavat kaavamääräyksineen koko Turun kaupungin alueelta.

Kantakartta

Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot, maanpäälliset johtotiedot, nimistö ja osoitteet.

Ilmakuva

Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät.

Opaskartta

Opaskartta on karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20 000. Se on pohjakartta-aineistoista yleistämällä tehty värillinen kartta painottaen katuverkoston, nimistön ja osoitteiston merkitystä.

Additional information

Field Value
Format WMS