Site logo

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 yhtenäisessä tietomallissa WMS

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista.

Kanta-Hämeen maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se on maankäyttöä koordinoiva ja erilaisia viranomaisten maankäyttösuunnitelmia yhteen sovittava suunnitelma. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistetään maakunnallisesti tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä, alueidenkäytön ekologista kestävyyttä, ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyitä, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävää käyttöä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämistä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamista.

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan. Sisällöllisesti maakuntakaava kattaa kaikki maankäyttömuodot. Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Lähtöaineistot ja taustaselvitykset löytyvät Hämeen liiton internet- sivuilta, www.hameenliitto.fi.

Aineisto on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maa

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hameenliitto.fi/
Julkaistu 07.04.2020
Avainsanat
Alueet
Globaali ID 1001283
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 yhtenäisessä tietomallissa WMS. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 10.08.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

AvoimuusasteKäyttäjäarvio

(37)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus